آیا محتوای فایل های دانلود شده، تامین کننده انتظار شما بود؟
رضایت بخش بود. :
2 نفر - 40%
جای کار دارد. :
2 نفر - 40%
بایستی کامل تر شود. :
1 نفر - 20%
مناسب نبود. :
0 نفر - 0%
بد بود. :
0 نفر - 0%